ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุษบา แก้วกันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางมลฤดี โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอธิภัทร นนทะภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวศรีประไพ ปัดทุมฝาง
ครู คศ.2

นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธรรมนูญ พรมพินิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายนิรันดร์ เสือนิ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสมานชัย สุทา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายนภัทร โสภานุสนธิ์
ครูอัตราจ้าง