ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนคลองลานวิทยา

              

ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 145     หมู่  18   ตำบลคลองน้ำไหล   อำเภอคลองลาน           
จังหวัดกำแพงเพชร   รหัสไปรษณีย์   62180  
โทรศัพท์    0 – 5578 - 6129   โทรสาร 0-5578-6527
          Website :http://klvschool.co.th         Email klv2554@gmail.com
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
          พื้นที่ของโรงเรียน มีจำนวนเนื้อที่ 60 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา
เปิดสอนตั้งแต่   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1     ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3  แผนกพณิชยกรรม สาขาการบัญชี        
มีเขตพื้นที่บริการในปีการศึกษา 2560  ทั้งหมด 26   หมู่บ้าน   ได้แก่    
หมู่ที่ 1  บ้านคลองน้ำไหล           หมู่ที่ 2  บ้านคลองน้ำไหล           หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอด
หมู่ที่ 4  บ้านท่าช้าง                 หมู่ที่ 5 บ้านมอมะปรางทอง        หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม
หมู่ที่ 7  บ้านคลองใหญ่ใต้           หมู่ที่ 8 บ้านสุขสำราญ             หมู่ที่ 9 บ้านคลองพลู
หมู่ที่ 10 บ้านมอเศรษฐี             หมู่ที่ 11 บ้านคลองปิ่นโต           หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหญ้าคา
หมู่ที่ 13 บ้านคลองหัวแหวน       หมู่ที่14 บ้านชัยทอง                หมู่ที่15 บ้านศรีดอนชัย
หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคีธรรม         หมู่ที่17 บ้านรวงผึ้งพัฒนา           หมู่ที่18 บ้านไร่อุดม
หมู่ที่ 19 บ้านชัยมงคล              หมู่ที่20 บ้านใหม่วงเจริญ           หมู่ที่21 บ้านบึงทรัพย์เจริญ
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาไหล       หมู่ที่23 บ้านหล่มชัย                หมู่ที่24 บ้านคลองใหญ่ใหม่
หมู่ที่ 25 บ้านใหม่ศรีสุวรรณ        หมู่ที่26 บ้านคลองน้ำไหลเหนือ
         
2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร    นายสานิต          หงส์สามสิบเจ็ด
          วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา
                    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   วันที่    27 เมษายน พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน
2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) มีจำนวน 3 คน
                    นายผจญ  จันธิดา             วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  ศศ.บ. การบริหารการศึกษา
                   นายกวีวัฒน์  เงินขาว         วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา
                   นางศิริลักษณ์  เลขะวัฒนะ    วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

                                     ประวัติโรงเรียนคลองลานวิทยา              
โรงเรียนคลองลานวิทยา เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนชาวอำเภอคลองลาน ที่จะให้มีการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 50 กิโลเมตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตลอดจนเยาวชนในเขตพื้นที่ ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตอำเภอคลองลาน
โรงเรียนคลองลานวิทยา แต่เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ     ตั้งอยู่เลขที่ 145  หมู่ 18  ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร 
รหัสไปรษณีย์  62180 โทรศัพท์ 0-5578-6129  โทรสาร  0 – 5578- 6527             
ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่  30  มีนาคม   พ.ศ.2521   ลงนามโดย นายก่อ สวัสดิ์พานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  ใช้หอประชุมกิ่งอำเภอคลองลาน เป็นสถานที่เรียน
ปี พ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตจาก ศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา และกรมประชาสงเคราะห์ ให้ใช้ ที่ดินจำนวน 28 ไร่  กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง  เปิดเป็นโรงเรียนในที่ตั้งปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง 
คณะครูและ ผู้ปกครอง และนักเรียน  ช่วยจัดหาพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 24 ไร่ 200 ตารางวา  นายสาย       เขตวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
ปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2527 เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(มพช.2 รุ่น 2) ได้รับ งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS 220 B จำนวน 1 หลัง  โรงฝึกงาน 3 หลัง
ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนจัดหน่วยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียน นิยม-ราษฎร์  ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  และในปีเดียวกันโรงเรียนคลองลานวิทยาก็ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ปี พ.ศ. 2531 ได้ย้ายหน่วยเรียนจากโรงเรียนนิยมราษฎร์ มาตั้งที่วัดศรีสมบูรณ์ ต.สักงาม อ. คลองลาน
จ.กำแพงเพชร และเปลี่ยนจากหน่วยเรียนมาเป็นสาขาของโรงเรียนต่อมาเป็นโรงเรียนสักงามวิทยาในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค.ครึ่งหลัง เชื่อมกับของเดิมเป็นอาคาร 216 ค.เต็มรูป
ปี พ.ศ. 2535 ตั้งสาขาโรงเรียนแห่งที่ 2  ขึ้นที่ ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร ปัจจุบัน คือ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้าง โรงฝึกงานแบบ 102/27   ได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ
ร.พ.ช.ส. และได้เป็นโรงเรียน ร.พ.ช.ส ดีเด่น ระดับจังหวัด
    ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ปีการศึกษา 2546  มีการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา  ถูกจัดให้อยู่ใน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี พ.ศ. 2551 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง  โรงเรียนคลองลานวิทยา ได้เข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร – พิจิตร 
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณจำนวน 1,350,000 จากการแปรญัตติให้จัดสร้างโดมเอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2555 ได้งบประมาณจากสมคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนคลองลานวิทยา ให้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 7 ห้อง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น
ปัจจุบัน โรงเรียนคลองลานวิทยา มีพื้นที่จำนวน 60 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอคลองลาน  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2549เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
แผนการจัดชั้นเรียน คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น    (ม.1-3)    ห้อง 4-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป
ม.1/3 ม.1/4-ม.1/7  เป็นสายการเรียนทั่วไป    
ม.1/1 เป็นห้อง ส่งเสริมฯคณิตศาสตร์
      ม.1/2,ม.2/2 ม.3/2 เป็นห้อง ESMAT      
      ม.2/3,ม.3/3 เป็นห้อง Mini English Programs (MEP)
มัธยมศึกษาตอนปลาย              ม.4-6       
     ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         ห้อง 3  เป็นสายการเรียน ศิลป์ -อังกฤษ
         ห้อง 4  เป็นสายการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3)     มีระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สาขาวิชาพาณิชยกรรม(การบัญชี)
 
          รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคลองลานวิทยา   มีลำดับดังนี้
          1.นายสาย        เขตวิทย์                    ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2521 - 2529
          2.นายวินัย       อิสระชานันทร์             ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2529 - 2535
          3.นายวีระ        เพ็งศิริ                      ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2535 - 2537
          4.นายยงยุทธ     อินทร์สำเภา                ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2537 - 2542
          5.นายศุภชาติ    บดีรัฐ                       ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2542 - 2548
          6.นายจำนง      อินทพงษ์                   ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2548 –2554
          7.นายสมชาย    อังสุโชติเมธี                ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2554 – 2561
          8. นายสานิต     หงส์สามสิบเจ็ด           ดำรงตำแหน่งในปี  พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน
          ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคลองลานวิทยามีจำนวนนักเรียน 1,443 คน ข้าราชการครู  69  คน 
พนักงานราชการ จำนวน 6 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  7 คน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน   พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน 
มี นายสานิต หงส์สามสิบเจ็ด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 ปัจจุบัน