ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวาปีวชิรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดอนุชา ฐานิสสโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณศรัณยพงษ์ นาคพงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี สุโชดายน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.วิบูลย์ ทาวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณจำเริญ กาศเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ศุภปัญญาพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปน มั่นเกตุวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณสังวาลย์ แววนำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประสิทธิ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณณรงค์ ศรีแปงวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณวิเลียด ยอดที่รัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา
เบอร์โทร :