ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปริญ กระต่ายทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสมชาย วุฒิพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจุฑามาศ ไพทูรย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวลลิตา โฆษิตเลิศวัฒนา
ครูผู้ช่วย