ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางดลยา เฉี่อยฉ่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางอรวรรณ จงวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวปัณปภากร จันธิดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2