ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางดลยา เฉี่อยฉ่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว

นางอรวรรณ จงวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7