ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาทางเลือก (ค.ล.ว.ขอโอกาส)

การใช้หลักสูตร
ม.1-3  ,ม.4-6         ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551        
ปวช.1-3              ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546)
แผนการเรียน   

มัธยมศึกษาตอนต้น     
          ห้อง 1/1 ห้องอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
          ม.1/2 ม.2/2  ห้องเรียน E-SMAT   
          ม.1/3  ม.2/3 ม.3/3  ห้องเรียน Mini English Programs (MEP)
          ม.1/4-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป
          ม.2/1,2/4-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป
          ม.3/1-2 ,3/4-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป
          มัธยมศึกษาตอนปลาย   
          ม.4               ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ห้อง 3  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - อังกฤษ
ห้อง 4  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน
         
           ม.5               ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ห้อง 3  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - อังกฤษ
ห้อง 4  เป็นสายการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน
         
             ม.6               ห้อง 1-3  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ห้อง 4  เป็นสายการเรียน ทั่วไป   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3)
มีระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)