ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ to be number one

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
TO BE NUMBER ONE  FRIEND CORNER

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER 
จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ที่ต้องการสิ่งพึ่งพาทางจิตใจ โดยเฉพาะจากผู้ที่มีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกัน ช่วยเหลือให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน และให้วัยรุ่นมีสถานที่ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ได้รับประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีแนวคิด 

            “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”
สุขศึกษาและพลศึกษา
เชิญประเมินความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตนเอง สำหรับ บุคคลอายุ 12-17 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 827.55 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา
เชิญประเมินความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตนเอง สำหรับ บุคคลอายุ 18-60 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.77 KB
หนังสั้น ( เป็นหนังที่ให้ความรู้ทางเพศศึกษา )
                                    หนังสั้น ( เป็นหนังที่ให้ความรู้ทางเพศศึกษา )
             
                เนื่องด้วยห้องนี้เป็นห้องให้ความรู้ทางด้านเพศศึกษา จึงอยากให้ความรู้แก่นักเรียน และ บุคคลทั้วไป ได้เข้าไปชม
 
                                     สาระความรู้ ทางเพศศึกษา 
 
หนังสั้น "ทางเลือก" ตอนที่ 1 
 
 
หนังสั้น "ทางเลือก" ตอนที่ 2
 
 
หนังสั้น "ทางเลือก" ตอนที่ 3
 
 
ต้องขอขอบคุณ โครงการ Up to me รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
และ youtube ด้วยครับ
สุขศึกษาและพลศึกษา
วัยรุ่น วุ่นรัก (ตอน 1/2)
 
 
วัยรุ่นวุ่นรัก 2/2 จบ
 
 
 
ต้องขอขอบคุณ museumofsexuality
และ  YouTube ด้วยครับ
สุขศึกษาและพลศึกษา
                    กิจกรรม โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
                             ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
                         วันอังคาร ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
         คณะวิทยากรบ้านพักเด็กและครอบครัวกำแพงเพชร สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เข้าจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑,๒ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตและเป็นการกระตุ้น ป้องกันนักเรียนให้เกิดความตระหนัก รู้เท่าเหตุการณ์ ที่จะไม่เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์

โดยมีวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกำแพงเพชร ดังนี้
นายพงษ์พล  สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา
น.ส.สมลักษณ์  อ่อนกล้า นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ประชาบดี 1300
นายขวัญชัย  พรมพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ประชาบดี 1300
สุขศึกษาและพลศึกษา
เชิญอ่านหนังสือที่สะท้อนถึงวัยรุ่น เรื่อง วัยใส เข้าใจรัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
สุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้มอบหมายให้โรงเรียนสำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาส่งให้จังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจวัดสายตา กำหนดให้โรงเรียนคลองลานวิทยารับการตรวจวัดสายตาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
สุขศึกษาและพลศึกษา
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๒ และสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนั้นมาจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดกำแพงเพชรทุกโรงเรียน ทั้งสังกัด สพม.๔๑,สพป.เขต ๑และ ๒ แล้วทาง อบจ.กำแพงเพชรได้มีความอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทางโรงเรียนทั้งหมด หลายๆ ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เป็นต้น 
สุขศึกษาและพลศึกษา