ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสราวุฒิ ทองที
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกวินธิดา พาเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัสมา เพ็ชรประกอบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวมัลลิกา สมพินิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

Mr.Lester S. Sanggalang
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

Miss Vesper Lady B.Etabag
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Miss Camel Joy Genolos
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

Mr.Janthir Ed Tabobo
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนธรณ์ พินิจทะ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวปริชญา โลไธสง
นักศึกษาฝึกสอน