ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม

นายเอก วิวัฒน์พงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มวิชาพาณิชยกรรม

นางพรประภา งามประดับเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวสรัญญา โกสุมา
ครู คศ.2

นางละเอียด โชติน้อย
ครู คศ.2