ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ
นายมังกร แสนกุล
ลำดับที่ 1
นายมังกร แสนกุล
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
นายสมชาย อังสุโชติเมธี
ลำดับที่ 2
นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2560
นายวินัย สีกิ
ลำดับที่ 3
นายวินัย สีกิ
ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์)
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560
นายสมชาย กัลยาณธรรม
ลำดับที่ 4
นายสมชาย  กัลยาณธรรม
ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (พละศึกษา)
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560
นางอ้อมจิต สระทองจันทร์
ลำดับที่ 5
นางอ้อมจิต สระทองจันทร์
ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คณิตศาสตร์)
                                          เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562
นางประทวน มาดี
ลำดับที่ 6
นางประทวน มาดี
ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
                                           เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562
นายผจญ จันธิดา
ลำดับที่ 7
นายผจญ จันธิดา
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
                                               เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563
นายสมชาย วุฒิพันธ์
ลำดับที่ 8
นายสมชาย  วุฒิพันธ์
ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ศิลปะ)
                                          เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563