ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การทดสอบออนไลน์นักเรียน
ภาษาไทย
คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาความรู้้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT วิชาภาษาไทยเต็ม ๑๕๐ คะแนน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย
ผลการทดสอบ GAT วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
ได้แก่  นางสาวอรุโณทัย  แวะสันเทียะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑