ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไพทูลย์ เถาตะมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชลอ สระทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอามร โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางพิมพ์ลฎา นนทะภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายภักดี เจริญรส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3