ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายชลอ สระทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายอามร โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4