ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 2559

วิสัยทัศน์โรงเรียน

                                โรงเรียนคลองลานวิทยา  เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้  เชิดชูวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล/บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์ 2558

โรงเรียนคลองลานวิทยา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นกระบวนการคิด 

ผลิตคนให้มีคุณธรรมนำความรู้  สู่มาตรฐานสากล

Khlonglanwittaya school is based on
 the
principles of good governance,
 emphasizes the thinking process,
 produces
students to have moral guided
 to knowledge
toward the international standards.พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้มแข็ง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

โดยเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  มุ่งสู่มาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ

และมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

6. ส่งเสริม พัฒนาสื่อและ แหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย  ทันสมัยอย่างเพียงพอ

  

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา

    และมีทักษะกระบวนการคิด  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

   พอเพียง

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณและ

   มาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

6. โรงเรียนมีสื่อและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยอย่างเพียงพอ


กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. การมีส่วนร่วมโดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา

 

 

  

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
(GOOD GOVERNANCE)

          หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
          หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality)
         หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
         หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
          หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
         หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 
         หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน