ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายผจญ จันธิดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกวีวัฒน์ เงินขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา