ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิลาพร อารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางภัณฑิรา โพธิ์แนม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปัณปภากร จันธิดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายปกรณ์ วัฒนศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพรระวี คงขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ศุภชัย แก้วขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายไพทูลย์ เถาตะมะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายภักดี เจริญรส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางพิมพ์ลฏา นนทะภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัทราภรณ์ กันธรักษา
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุธิมา จาดโห้
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวทัศนีย์ บูรณะ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวกัญญาณี บัวลอย
นักศึกษาฝึกสอน

นายณัชพล ครุฑสุวรรณ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล
นักศึกษาฝึกสอน