ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิลาพร อารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางภัณฑิรา โพธิ์แนม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัณปภากร จันธิดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายปกรณ์ วัฒนศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางพรระวี คงขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ศุภชัย แก้วขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5