ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายสาย เขตวิทย์
ลำดับที่ 1
นายสาย  เขตวิทย์
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  / อาจารย์ใหญ่
ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 - 2529
วินัย อิสระธานันท์
ลำดับที่ 2
นายวินัย  อิสระธานันท์
ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 - 2535
วีระ เพ็งศิริ
ลำดับที่ 3
นายวีระ  เพ็งศิริ
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 - 2537
ยงยุทธ อินทร์สำเภา
ลำดับที่ 4
นายยงยุทธ  อินทร์สำเภา
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2542
ศุภชาิติ บดีรัฐ
ลำดับที่ 5
นายศุภชาติ  บดีรัฐ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2548
จำนง อินทพงษ์
ลำดับที่ 6
นายจำนง  อินทพงษ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2554
สมชาย อังสุโชติเมธี
ลำดับที่ 7
นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
นายสาย เขตวิทย์
ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
2520-2529
นายวินัย อิสระธานันท์
อาจารย์ใหญ์/ผู้อำนวยการ
2529-2535
นายวีระ เพ็งศิริ
ผู้อำนวยการ
2535-2537
นายยงยุทธ อินทร์สำเภา
ผู้อำนวยการ
2537-2542
นายศุภชาติ บดีรัฐ
ผู้อำนวยการ
2542-2548
นายจำนง อินทพงษ์
ผู้อำนวยการ
2548-2554
นายสมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการ
15 ธ.ค.2554-ปัจจุบัน