ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
กลุ่มสาระพาณิชยกรรม มุ่งบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะในงานอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ