ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดผล
ขออนุมัติและแบบสรุปผลการเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.5 KB
แบบเช็คเวลาเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 341.59 KB
แบบบันทึกคะแนน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.02 KB
ปพ.5/2.63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 577 KB
บุ๊คมาร์ค
https://sites.google.com/view/klvschool
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.34 KB
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
ตัวอย่างหัวข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.41 KB
ตัวอย่าง test blueprint
ตัวอย่าง test blueprint
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.29 KB
สรุปผลสัมฤทธิ์ 2.61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.57 KB
สรุปคุณลักษณะ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.24 KB
สรุปอ่านคิด 2.61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.77 KB
ผล O-Net ม.3 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.25 KB
ผล O-Net ม.6 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.47 KB
เปรียบเทียบผล O-Net 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.82 KB
สรุปผลสัมฤทธิ์ 1.61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
รายงานสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.06 KB
รายงานสรุปอ่านคิดวิเคราะห์ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.38 KB
สรุปผลสัมฤทธิ์ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.44 KB
คู่มือประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ระดับ ม.ต้น
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.15 MB
คู่มือประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ระดับ ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
แบบประเมินสมรรถนะ-เรื่องการแก้ปัญหา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.87 KB
แบบประเมินสมรรถนะ-เรื่องการคิด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.86 KB
แบบประเมินสมรรถนะ-เรื่องทักษะชีวิต
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.41 KB
แบบประเมินสมรรถนะ-เรื่องการสื่อสาร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.64 KB
แบบประเมินสมรรถนะ-เรื่องการใช้เทคโนโลยี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.46 KB
เปรียบเทียบผล o-net ม.3 ปี 2562
เปรียบเทียบผล o-net ม.6 ปี 2562