ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดผล
ขออนุมัติผลการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.36 KB
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.75 KB
ตัวอย่าง test blueprint
ตัวอย่าง test blueprint
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.18 KB
บุ๊คมาร์ค
https://sites.google.com/view/klvschool
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.34 KB
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
ตัวอย่างหัวข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.29 KB
แบบเช็คเวลาเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460 KB
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.5 KB
สรุปผลสัมฤทธิ์ 2.61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.57 KB
สรุปคุณลักษณะ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.24 KB
สรุปอ่านคิด 2.61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.77 KB
ผล O-Net ม.3 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.25 KB
ผล O-Net ม.6 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.47 KB
เปรียบเทียบผล O-Net 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.82 KB
สรุปผลสัมฤทธิ์ 1.61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB