ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องสมุด

นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
ครู คศ.2

นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.1