ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องสมุด

นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4