ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232 KB
กลุ่มงานบริหารวิชาการ/งานวัดผล
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.34 KB
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

คู่มือโครงงานสำหรับครู   นักเรียน  และผู้สอนใจทั่วไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบประเมินความต้องการของครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.5 KB
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
แบบฟอร์มการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ขอใฟ้ครูใช้แบบฟอร์มที่แนบมานี้พิมพ์และส่งวิชาการเป็นลำดับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
อบรมผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ของ สพม.41
รองผจญ  จันธิดา  เข้าอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ "การกำกับติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  1-3  กันยายน  2555   ณ  ห้องนครชุม  โรงแรมเพชร