ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 เม.ย. 61 รับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) , ม.4 และ ปวช.1

หอประชุมโรงเรียนคลองลานวิทยา ชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
03 เม.ย. 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 , ม.4 และ ปวช.1
 ปิดป้ายประกาศผลการสอบที่โรงเรียน และประกาศผลสอบที่เว็บไซต์ http://www.klvschool.com/mainpage
โรงเรียนคลองลานวิทยา และ http://www.klvschool.com/mainpage
01 เม.ย. 61 ทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคลองลานวิทยา ชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
31 มี.ค. 61 ทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคลองลานวิทยา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1,ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561
http://www.klvschool.com/news-detail_3255_215415 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 3 ชั้น 1 ) โรงเรียนคลองลานวิทยา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
22 มี.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ (คอมพิเวตอร์)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ห้องโสตทัศนศึกษา
20 มี.ค. 61 รับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา ชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
16 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560