ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะพงษ์ จำรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายไพรรัตน์ ศรีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวแทมมารีน ทองทับ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายธนกร ทองคลี่
นักศึกษาฝึกสอน