ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ-ภารโรง+แม่บ้าน

นายชลิน ทับทิม
พนักงานขับรถ

นายอนุชา ธิหล้า
นักการภารโรง

นายสุวัฒน์ สายคำน้อย
คนสวน

นางศรีอวน แสนมูล
แม่บ้าน

นางวรรณา พวงยอด
แม่บ้าน

นางกำไร คำป้อง
แม่บ้าน

นายวิวัฒน์ วังวงค์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย