ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมเจตนา มาประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยวัธน์ จันทรสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวรวิทย์ ภูวดล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางดาวัลย์ ภูวดล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัชนีกร พานชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวฎาริชา สาริทธญาณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกันธิยา เส้าเปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิรประภา พลขันธ์
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณะ ภักดีรักษ์
นักศึกษาฝึกสอน

นายทศวรรต รัตรดา
นักศึกษาฝึกสอน