ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 188
เกี่ยวกับงานวิชาการ
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 21
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.95 KB 28
แบบแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 105
ตัวอย่างกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 12
ตัวอย่างกลุ่มสาระศิลปะ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 73.47 KB 13
ตัวอย่างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 19
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 159.8 KB 15
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาไทย-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 75.46 KB 22
ตัวอย่างกลุ่มสาระสังคมศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.47 KB 28
ตัวอย่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 21
ตัวอย่างกลุ่มสาระการงานอาชีพ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 155.04 KB 26
แผนงานต่างๆของ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 55.48 KB 34
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.58 KB 128
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 49
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 65
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 688.13 KB 62
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.61 KB 49
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.1 KB 176
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.57 KB 115
แบบฟอร์มเอกสารหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 269
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 233
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 6 ผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 903.53 KB 110
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 5 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 816.34 KB 93
สารสนเทศ 2561 ตอนที่4 งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 225.9 KB 93
สารสนเทศ 2561 ตอนที่3 วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 909.91 KB 109
สารสนเทศ 2561 ตอนที่2 บุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 117
สารสนเทศ 2561 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 154
สารสนเทศ 2561 ปกคำนำสารบัญ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 89
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 159
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 28
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานฯ โรงเรียนคลองลานวิทยา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 67
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานฯ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.82 KB 67
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 78
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.47 KB 16
ฟอร์มโครงการ2563อัพเดท 23/10/62 Word Document ขนาดไฟล์ 140.14 KB 37
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.06 KB 133
งานบริหารงานบุคคล
รายงานใช้หลักสูตร-ภาคเรียนที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 404.5 KB 376
กิจการนักเรียน
sdq_ปวช3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 23
sdq_ปวช2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 26
sdq_ปวช1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 24
sdq_ม6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.08 KB 40
sdq_ม5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.8 KB 36
sdq_ม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.03 KB 32
sdq_ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.18 KB 53
sdq_ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.31 KB 48
sdq_ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.76 KB 47
sdqุ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.05 KB 46