ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 170
เกี่ยวกับงานวิชาการ
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.58 KB 9
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 20
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 41
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 688.13 KB 33
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.61 KB 33
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.1 KB 152
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.57 KB 101
แบบฟอร์มเอกสารหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 239
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 216
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 6 ผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 903.53 KB 103
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 5 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 816.34 KB 84
สารสนเทศ 2561 ตอนที่4 งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 225.9 KB 87
สารสนเทศ 2561 ตอนที่3 วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 909.91 KB 100
สารสนเทศ 2561 ตอนที่2 บุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 107
สารสนเทศ 2561 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 136
สารสนเทศ 2561 ปกคำนำสารบัญ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 82
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 150
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 16
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานฯ โรงเรียนคลองลานวิทยา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 53
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานฯ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.82 KB 51
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 63
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.66 KB 71
แบบเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 69.43 KB 87
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.06 KB 111
งานบริหารงานบุคคล
รายงานใช้หลักสูตร-ภาคเรียนที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 404.5 KB 306
กิจการนักเรียน
sdq_ปวช3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 17
sdq_ปวช2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 21
sdq_ปวช1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 17
sdq_ม6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.08 KB 22
sdq_ม5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.8 KB 21
sdq_ม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.03 KB 19
sdq_ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.18 KB 26
sdq_ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.31 KB 28
sdq_ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.76 KB 25
sdqุ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.05 KB 29