ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วยการเรียน-ภาคเรียนที่-1.2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.5 KB 120
เกี่ยวกับงานวิชาการ
แบบบันทึกหลังแผน Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 74
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.54 KB 185
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 116
ปฏิทินวิชาการภาค 1/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.91 KB 91
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 146
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.4 KB 137
E-Mail ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.19 KB 87
รายชื่อและE-Mail ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.37 KB 87
แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.2 KB 147
แบบฟอร์มหน่วยสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50.63 KB 220
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.69 KB 148
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 202
แบบแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 268
ตัวอย่างกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 106
ตัวอย่างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 112
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 159.8 KB 98
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาไทย-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 75.46 KB 123
ตัวอย่างกลุ่มสาระสังคมศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.47 KB 112
ตัวอย่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 979
ตัวอย่างกลุ่มสาระการงานอาชีพ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 155.04 KB 110
แผนงานต่างๆของ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 55.48 KB 118
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.58 KB 2423
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 215
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 181
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 105
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 159
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
(ตัวอย่าง) แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.57 KB 106
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 109
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 116
swot63ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 103.36 KB 77
คำสั่งพิจารณาแผนงานโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 85
คู่มืองานแแผนงานโรงเรียนคลองลานวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 113
ตารางบทที่4แผนการใช้จ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.67 KB 75
ปกคู่มือปฏิบัติงานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 133.83 KB 81
ปกแผน63 Word Document ขนาดไฟล์ 133.53 KB 77
แผนกลยุทธ์3ปี6365ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 76
ปกแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 119.36 KB 72
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.66 KB 72
ใส้ภายในแผน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.56 KB 68
แผนปฏิบัติการประจำปีงปม.2562ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 75
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.47 KB 102
ฟอร์มโครงการ2563อัพเดท 23/10/62 Word Document ขนาดไฟล์ 140.14 KB 116
งานบริหารงานบุคคล
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู(5 ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 90
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 86
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ปี 2562 ตาม ว.21/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 270
ว.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ สายงานการสอน (ว.6/2562) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย. 63)) Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 419
กิจการนักเรียน
sdq_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.78 KB 25