ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เกี่ยวกับงานวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการสอน 2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 9421
แบบบันทึกหลังแผน Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 9526
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.54 KB 9645
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 9588
ปฏิทินวิชาการภาค 1/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.91 KB 9524
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 9580
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.4 KB 9565
E-Mail ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.19 KB 9504
รายชื่อและE-Mail ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.37 KB 9517
แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.2 KB 9572
แบบฟอร์มหน่วยสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50.63 KB 9662
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.69 KB 9563
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 9618
แบบแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 9696
ตัวอย่างกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 9646
ตัวอย่างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 9656
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 159.8 KB 9514
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาไทย-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 75.46 KB 9816
ตัวอย่างกลุ่มสาระสังคมศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.47 KB 9530
ตัวอย่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 10832
ตัวอย่างกลุ่มสาระการงานอาชีพ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 155.04 KB 9533
แผนงานต่างๆของ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 55.48 KB 9534
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.58 KB 12437
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 9638
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 9595
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ2562 ตอนที่4งบประมาณตอนที่5ข้อมูลอื่นๆ6ผลงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 9383
สารสนเทศ 2562 ตอนที่ 2บุคคลตอนที่3วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.05 MB 9383
สารสนเทศ 2562 ปก+ ตอนที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.75 MB 9392
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 9520
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 9579
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
ฟอร์มงานโครงการ-กิจกรรม-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 139.95 KB 9403
ร่างเอกสารการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามงานโครงการกิจกรรม-ปีงบ-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.22 KB 9381
(ตัวอย่าง) แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.57 KB 9521
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 9523
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 9528
swot63ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 103.36 KB 9492
คำสั่งพิจารณาแผนงานโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 9497
คู่มืองานแแผนงานโรงเรียนคลองลานวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 9530
ตารางบทที่4แผนการใช้จ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.67 KB 9490
ปกคู่มือปฏิบัติงานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 133.83 KB 9495
ปกแผน63 Word Document ขนาดไฟล์ 133.53 KB 9493
แผนกลยุทธ์3ปี6365ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 9489
ปกแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 119.36 KB 9485
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.66 KB 9488
ใส้ภายในแผน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.56 KB 9482
แผนปฏิบัติการประจำปีงปม.2562ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 9490
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.47 KB 9517
ฟอร์มโครงการ2563อัพเดท 23/10/62 Word Document ขนาดไฟล์ 140.14 KB 9534
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างปีการศึกษา (สิ้นเทอม 1) เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 119.4 KB 9328
ปก ID plan Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 9327
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 9328
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู(5 ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 9504
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 9498
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ปี 2562 ตาม ว.21/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 9692
ว.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ สายงานการสอน (ว.6/2562) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย. 63)) Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 9871
กิจการนักเรียน
sdq_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.78 KB 9488
อื่นๆ
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วยการเรียน-ภาคเรียนที่-1.2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.5 KB 9581