ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
(ตัวอย่าง) แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.57 KB 31
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 36
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 43
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 203
เกี่ยวกับงานวิชาการ
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.69 KB 31
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 93
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.95 KB 64
แบบแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 118
ตัวอย่างกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 18
ตัวอย่างกลุ่มสาระศิลปะ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 73.47 KB 22
ตัวอย่างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 29
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 159.8 KB 29
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาไทย-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 75.46 KB 30
ตัวอย่างกลุ่มสาระสังคมศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.47 KB 37
ตัวอย่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 56
ตัวอย่างกลุ่มสาระการงานอาชีพ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 155.04 KB 35
แผนงานต่างๆของ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 55.48 KB 44
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.58 KB 804
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 81
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 84
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 688.13 KB 110
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.61 KB 64
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.1 KB 195
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.57 KB 124
แบบฟอร์มเอกสารหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 281
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 244
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ2562 ตอนที่4งบประมาณตอนที่5ข้อมูลอื่นๆ6ผลงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 147
สารสนเทศ 2562 ตอนที่ 2บุคคลตอนที่3วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.05 MB 128
สารสนเทศ 2562 ปก+ ตอนที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.75 MB 102
สารสนเทศ 2561 ตอนที่3-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 118
สารสนเทศ 2561 ตอนที่2 บุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 125
สารสนเทศ 2561 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 175
สารสนเทศ 2561 ปกคำนำสารบัญ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 100
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 163
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 35
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานฯ โรงเรียนคลองลานวิทยา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 79
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานฯ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.82 KB 75
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 88
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
swot63ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 103.36 KB 10
คำสั่งพิจารณาแผนงานโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 9
คู่มืองานแแผนงานโรงเรียนคลองลานวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 32
ตารางบทที่4แผนการใช้จ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.67 KB 4
ปกคู่มือปฏิบัติงานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 133.83 KB 6
ปกแผน63 Word Document ขนาดไฟล์ 133.53 KB 8
แผนกลยุทธ์3ปี6365ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 11
ปกแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 119.36 KB 3
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.66 KB 6
ใส้ภายในแผน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.56 KB 4
แผนปฏิบัติการประจำปีงปม.2562ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 14
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.47 KB 33
ฟอร์มโครงการ2563อัพเดท 23/10/62 Word Document ขนาดไฟล์ 140.14 KB 59
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.06 KB 162
งานบริหารงานบุคคล
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู(5 ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 6
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 4
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ปี 2562 ตาม ว.21/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 130
ว.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ สายงานการสอน (ว.6/2562) Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 187
รายงานใช้หลักสูตร-ภาคเรียนที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 404.5 KB 509
กิจการนักเรียน
sdq_ปวช3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 31
sdq_ปวช2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 31
sdq_ปวช1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 35
sdq_ม6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.08 KB 58
sdq_ม5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.8 KB 53
sdq_ม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.03 KB 48
sdq_ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.18 KB 66
sdq_ม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.31 KB 69
sdq_ม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.76 KB 61
sdqุ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.05 KB 58