ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 8 องค์ประกอบ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 8 องค์ประกอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.13 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานฯ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.82 KB
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานฯ โรงเรียนคลองลานวิทยา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.67 KB