ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการนักเรียน
     งานกิจการนักเรียน

มีหน้าที่วางแผนงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย  ดูแลให้ความรักความอบอุ่น  ให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่ในโรงเรียน  ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนและรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ        โดยมีคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน งานป้องกันและส่งเสริมวินัยนักเรียน  ประกอบด้วย
 1. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสรัญญา  โกสุมา
 1. งานหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรรณพรรษ  กิจจา
 1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายสมานชัย  สุทา
 1. งานอนามัยโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอนุสรา  สายยาโน
 1. งาน TO BE NUMBER ONE
ผู้รับผิดชอบ นางละเอียด  โชติน้อย
 1. งานดูแลนักเรียนด้านการทะเลาะวิวาท
ผู้รับผิดชอบ นายเจษฎา  ปวงรังษี
 1. งานกิจกรรมนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายชัชชวรรษณ์  เพ็ชรแก้ว
 1. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ผู้รับผิดชอบ นางประทวน  มาดี
 1. งานป้องกัน ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
ผู้รับผิดชอบ นายเกณฑ์  ธรรมนันท์
 1. งานเวรประจำวัน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรรณพรรษ  กิจจา
 1. มาโรงเรียนสาย
ผู้รับผิดชอบ  นายปกรณ์  วัฒนศิริ
 
 1. งานดูแลแก้ไขปัญหาการไม่เข้าเรียน
ผู้รับผิดชอบ  นายไพรรัตน์  ศรีทอง
 1. งานดูแลแก้ไขปัญหาการพนันและลักขโมย
ผู้รับผิดชอบ นายเอก  วิวัฒน์พงษ์
 1. งานดูแลระเบียบการแต่งกายนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ  นักเรียนชาย นายปริญ  กระต่ายทอง  และนายองอาจ  อินทร์แฟง 
                นักเรียนหญิงนางละเอียด  โชติน้อย และนางสาวเครือวัลย์  ปัญญา
 1. งานดูแลด้านการนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา  พรมรักษา
 1. งานดูแลและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมชู้สาว
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
 1. งานดูแลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ  นางประทวน  มาดี   และนายสมานชัย  สุทา


          งานกิจการนักเรียน จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งจะต้องสนใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อผลประโยชน์ของบุตรหลานของท่านต่อไป

แบบบันทึกนักเรียนโดดเรียน(หัวหน้าระดับ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.44 KB