ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องพยาบาล

นางสาวฎาริชา สาริทธญาณ์

หัวหน้างานห้องพยาบาล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมานชัย สุทา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3