ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว
งานแนะแนว
เป็นบริการที่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การให้ข้อมูลสารสนเทศ การเก็บ
รวบรวมนักเรียนเป็นรายบุคคล การติดตามนักเรียนและการจัดวางตัวบุคคล เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษาต่อ การดำรงชีวิต ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน บริการที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษา ได้แก่
1.1 ทุนวันไหว้ครู
1.2 ทุนปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ทุนค่าอาหาร ค่ารถ ค่าเสื้อผ้า
1.3 ทุนต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก เช่นจากศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น

2. ให้คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ เช่น
2.1 แนะแนวการศึกษาต่อ ให้ข้อมูลในเรื่องการเลือกเรียนต่อและสถานที่เรียนต่อ ติดต่อ
ประสานงาน
2.2 การหารายได้ระหว่างเรียน
2.3 การดำรงชีวิต

3. การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ว่าศึกษาต่อหรือทำงานต่อในสถานที่ใดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียนรุ่นน้อง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ได้แก่ การทำระเบียนสะสม การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น
5. บริการสารสนเทศ จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการประกอบอาชีพ


ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอรับทุนการศึกษา
1. งานแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัคร
2. นักเรียนยื่นใบสมัคร โดยขอใบสมัครที่งานแนะแนว
3. ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านเพื่อดูความเหมาะสม
4. คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน
5. ประกาศผลและนักเรียนรายงานตัวเพื่อรับทราบ
6. นำหนังสือจากโรงเรียนเรื่องการได้รับทุนให้ผู้ปกครองลงชื่อรับทราบ
มีบริการอื่นๆดังนี้
1. เข้าพบนักเรียนทุกชั้น สัปดาห์ละ 1 คาบ เพื่อแนะแนวการเรียน ช่วยแก้ปัญหาต่างๆแก่นักเรียน
2. บริการให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเป็นส่วนตัว
3. นักเรียนประสงค์จะขอทุนการศึกษา ทุนต่างๆ เช่น ทุนค่ารถ ค่าอาหารกลางวัน แจ้งที่งานแนะแนว
เพื่อพิจารณาต่อไป
4. จัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 , ม.4 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา
5. จัดให้มีการแนะแนวศึกษาต่อหรือแนะแนวอาชีพ
6. จัดสรรนักเรียนเข้าโควตาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มอบให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

*ข้อมูลจาก สารสนเทศโรงเรียน(admin)