ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานลูกจ้างสำนักงาน

นางสาวกมลวรรณ โชติกชาติธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)

นางสาวสุทธิดา สุรินทร์กาศ
เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน