ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยธิดา ฉ่ำศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำดวน ไชยสอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางปฐมรัตน์ จำรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายอนุชา พรมรักษา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวศศิธร แตมพันธุ์
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณิชกานต์ ใจเพียร
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4