ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวลำดวน ไชยสอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางปฐมรัตน์ จำรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวปิยธิดา ฉ่ำศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอนุชา พรมรักษา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4