ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

ปีการศึกษา 2559

อัตลักษณ์โรงเรียน        

   คุณธรรมนำความรู้


อัตลักษณ์นักเรียน      

    อ่อนน้อม/ กตัญญู/ รู้หน้าที่
ปีการศึกษา 2558

อัตลักษณ์โรงเรียน

มีคุณธรรมนำความรู้  สู่มาตรฐานสากล


อัตลักษณ์ครู 

รับผิดชอบ  รอบรู้  เป็นครูจิตอาสา


อัตลักษณ์นักเรียน


มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง