ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ผู้บริหาร
รายละเอียดกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน

รายละเอียดกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน

                                                                          

กลุ่มบริหารทั่วไป

1.  กลุ่มงานธุรการ

2.  กลุ่มงานบริการ

3.  กลุ่มงานปกครอง

4.  กลุ่มงานกิจกรรมและชุมชน

5.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1.  กลุ่มงานนโยบายและแผน

2.  กลุ่มงานการเงินและบัญชี

3.  กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

4.  กลุ่มงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

5.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.  กลุ่มวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3.  กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

4.  กลุ่มงานวินัยและการรักษาวินัย

5.  กลุ่มงานการออกจากราชการ

6.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

1.  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

2.  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

3.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย