ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ว (อ่าน 146) 19 ก.พ. 63
รายละเอียดประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และปวช. 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 464) 05 ก.พ. 63
แบบแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย (อ่าน 112) 16 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 190) 27 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 174) 24 ก.ย. 62
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 (อ่าน 156) 19 ส.ค. 62
แบบบันทึก PLC (อ่าน 444) 10 ต.ค. 61
Test Blue Print (อ่าน 1399) 18 ม.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการสอน 2-59 (อ่าน 1471) 02 พ.ย. 59
คู่มือจัดทำแผนปีงบประมาณ2560คลองลานวิทยา (อ่าน 795) 06 ก.ย. 59
เกณฑ์มารตฐานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 786) 05 ก.ย. 59
แบบรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมต่าง (อ่าน 3998) 05 ก.ค. 59
แบบบันทึกการสอนแทน (อ่าน 11782) 17 มิ.ย. 59
แบบสรุปการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 837) 28 ต.ค. 58
แบบฟอร์ม Test Bluprint 57 (อ่าน 1208) 15 ก.ค. 57
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมนำวิชาการ (อ่าน 1028) 07 ก.ค. 57
แบบรายงานนักเรียนแยกแบ่งกลุ่ม (อ่าน 1041) 09 มิ.ย. 57
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (อ่าน 4705) 09 มิ.ย. 57
แบบกรอกตัวชี้วัด ปพ.5 (อ่าน 5894) 29 พ.ย. 55
แบบ MOU (อ่าน 1620) 05 ต.ค. 55
โควตา 10% ม.พะเยา (อ่าน 1606) 25 ก.ย. 55