ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เอกสารของโรงเรียน
2สารสนเทศ62-ปกหน้าหลัง (อ่าน 3405) 14 ธ.ค. 62
แบบเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมปีงบ62 (อ่าน 3805) 17 ก.ย. 61
สารสนเทศ 2561 (อ่าน 3986) 31 ก.ค. 61
สารสนเทศ2560 (อ่าน 4344) 04 ก.ย. 60
คู่มือจัดทำแผนปีงบประมาณ2560คลองลานวิทยา (อ่าน 4616) 11 ก.ย. 59
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 4136) 23 ส.ค. 59
สารสนเทศ59ตอนที่ 1 (อ่าน 4441) 23 ส.ค. 59
8 องค์ประกอบ เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 19463) 19 ส.ค. 59
แบบฟอร์มโครงการปีงบ60 (อ่าน 4251) 15 ส.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ59 (อ่าน 3844) 15 ส.ค. 59
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (อ่าน 3705) 11 ส.ค. 59
เอกสาร Sar ปี2558 ตอนที่ 4 (อ่าน 3716) 11 ส.ค. 59
เอกสาร Sar ปี2558 ตอนที่ 3 (อ่าน 3780) 11 ส.ค. 59
เอกสาร Sar ปี2558 ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 3749) 11 ส.ค. 59
เอกสาร Sar ปี2558 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (อ่าน 3725) 11 ส.ค. 59
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง (อ่าน 4185) 01 มี.ค. 59
ผลการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง (อ่าน 4057) 01 มี.ค. 59
จุดเน้นวิชาหน้าที่พลเมือง (อ่าน 4109) 01 มี.ค. 59
เป้าหมายสำคัญวิชาหน้าที่พลเมือง (อ่าน 4042) 01 มี.ค. 59
กรอบความคิดวิชาหน้าที่พลเมือง (อ่าน 3910) 01 มี.ค. 59
ความนำวิชาหน้าที่พลเมือง (อ่าน 3840) 01 มี.ค. 59
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2558 (อ่าน 10595) 04 ก.ย. 58
สารสนเทศ 2558 ตอนที่ 3 (อ่าน 3926) 03 ก.ย. 58
สารสนเทศ 2558 ตอนที่ 4 (อ่าน 3859) 03 ก.ย. 58
สารสนเทศ 2558 ตอนที่ 5 (อ่าน 3819) 03 ก.ย. 58
สารสนเทศ 2558 ตอนที่ 2 (อ่าน 3943) 03 ก.ย. 58
สารสนเทศ 2558 ตอนที่ 1 (อ่าน 4010) 03 ก.ย. 58
สารสนเทศ 2558 ปกส่วนหน้า (อ่าน 5765) 03 ก.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2557 ตอนที่ 4 (อ่าน 3939) 01 ก.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2557 ตอนที่ 3 (อ่าน 3900) 01 ก.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2557 ตอนที่ 2 (อ่าน 3929) 01 ก.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2557 ตอนที่ 1 (อ่าน 3940) 01 ก.ย. 58
ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4194) 03 มิ.ย. 58
ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4921) 14 เม.ย. 58
การให้คะแนนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน (อ่าน 3834) 10 เม.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2556 (อ่าน 3893) 10 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกาา 2558 (อ่าน 4003) 23 ก.พ. 58