ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เกี่ยวกับงานวิชาการ
ตารางสอน 1/64 นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 944.28 KB 1297
ตารางสอน 1/64 ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 1358
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่การสอน 1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.83 KB 1156
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 858.08 KB 1346
แบบบันทึกขอใช้แผนการสอนเดิม Word Document ขนาดไฟล์ 20.95 KB 1519
ตารางสอนครู-2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 1181
ตารางเรียนนักเรียน-2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.54 KB 1314
ปฏิทินวิชาการภาค 2/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.06 KB 1513
แบบฟอร์มแผนการสอน 2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 1267
แบบบันทึกหลังแผน Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 1133
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.54 KB 1470
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 1544
ปฏิทินวิชาการภาค 1/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.91 KB 1466
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1414
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.4 KB 1384
E-Mail ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.19 KB 1187
รายชื่อและE-Mail ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.37 KB 1476
แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.2 KB 1513
แบบฟอร์มหน่วยสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50.63 KB 1533
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.69 KB 1145
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1285
แบบแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 1432
ตัวอย่างกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 1353
ตัวอย่างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 1218
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 159.8 KB 1570
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาไทย-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 75.46 KB 1186
ตัวอย่างกลุ่มสาระสังคมศึกษา-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.47 KB 1525
ตัวอย่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 1283
ตัวอย่างกลุ่มสาระการงานอาชีพ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 155.04 KB 1386
แผนงานต่างๆของ-แผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 55.48 KB 1527
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.58 KB 1517
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 1473
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 1156
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ2562 ตอนที่4งบประมาณตอนที่5ข้อมูลอื่นๆ6ผลงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 1302
สารสนเทศ 2562 ตอนที่ 2บุคคลตอนที่3วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.05 MB 1422
สารสนเทศ 2562 ปก+ ตอนที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.75 MB 1289
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SARโรงเรียนคลองลานวิทยา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 1327
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 1314
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 1399
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 1469
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม64 Word Document ขนาดไฟล์ 17.92 KB 1304
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณตามงานโครงการกิจกรรม-ปีงบ-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.96 KB 1530
ฟอร์มงานโครงการ-กิจกรรม-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 139.95 KB 1389
ร่างเอกสารการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามงานโครงการกิจกรรม-ปีงบ-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.22 KB 1138
(ตัวอย่าง) แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.57 KB 1249
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 1529
แบบจัดทำโครงการ ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 1514
swot63ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 103.36 KB 1125
คำสั่งพิจารณาแผนงานโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 1219
คู่มืองานแแผนงานโรงเรียนคลองลานวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 1283
ตารางบทที่4แผนการใช้จ่ายเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.67 KB 1402
ปกคู่มือปฏิบัติงานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 133.83 KB 1334
ปกแผน63 Word Document ขนาดไฟล์ 133.53 KB 1326
แผนกลยุทธ์3ปี6365ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 1126
ปกแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 119.36 KB 1293
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.66 KB 1396
ใส้ภายในแผน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.56 KB 1408
แผนปฏิบัติการประจำปีงปม.2562ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1265
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.47 KB 1241
ฟอร์มโครงการ2563อัพเดท 23/10/62 Word Document ขนาดไฟล์ 140.14 KB 1231
งานบริหารงานบุคคล
ว.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ สายงานการสอน (ว.6/2562) ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)) Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 1191
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างปีการศึกษา (สิ้นเทอม 1) เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 119.4 KB 1359
ปก ID plan Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 1331
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 1226
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู(5 ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 1226
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1113
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ปี 2562 ตาม ว.21/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 1168
กิจการนักเรียน
sdq_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.78 KB 1143
งานทะเบียน
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.77 KB 1525
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ - DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.1 KB 1181
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.32 KB 1234
เอกสารรับรองเพื่อประกอบการเข้าสอบชั้น ม.4และ ปวช.1 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.53 KB 1269
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนหน้าที่คุมสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.87 KB 1138
แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ สอบเข้า ม.1,ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 558.41 KB 1155
แบบฟอร์มข้อสอบ สอบเข้า ม1,ม4,ปวช.1 ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 17.76 KB 1205
อื่นๆ
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วยการเรียน-ภาคเรียนที่-1.2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.5 KB 1236