ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซ

เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม  Dreamweaver CS6  รายวิชาการสร้างเว็บไซต์  (ง23203)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)   มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  และเรียนรู้ด้วยตนเอง   ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อใช้งาน  และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม  Dreamweaver CS6  มีจำนวน  8  เล่ม  ดังนี้

เล่มที่  1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6

เล่มที่  2  การสร้างและจัดการเว็บไซต์

เล่มที่  3  การพิมพ์ข้อความและตกแต่งข้อความในเว็บเพจ

เล่มที่  4  การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ

เล่มที่  5  การสร้างตารางและจัดการตาราง

เล่มที่  6  การแทรกมัลติมีเดียในเว็บเพจ

เล่มที่  7  การสร้างจุดเชื่อมโยง

เล่มที่  8  การอัพโหลดเว็บไซต์

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ดร.สมชาย  อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองลานวิทยา  คณะครู และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ และเป็นกำลังใจทำให้เอกสากประกอบการเรียนเล่มนี้ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี สามารถประยุกต์ในการใช้งานและสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

พิมพ์ลฎา  นนทะภา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 6731 ครั้ง