ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างสถานศึกษา

 

Adobe Acrobat Document โครงสร้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.56 KB
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองลานวิทยา
 
      ผู้อำนวยการโรงเรียน    
คณะกรรมการสถานศึกษา    
             
ขั้นพื้นฐาน              
             
               
               

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
                                         
                                         
    การบริหารงานวิชาการ     การบริหารงานงบประมาณ     การบริหารงานบุคคล     การบริหารงานทั่วไป
                                         
                                 
                                         
                                         
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   - การจัดทำและเสนอขอ   - การวางแผนอัตรากำลังและ   - งานธุรการ
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้     งบประมาณ       กำหนดตำแหน่ง   - งานเลขานุการคณะกรรมการ
- การวัดและประเมินผล   - จัดสรรงบประมาณ   - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง     การศึกษาขั้นพื้นฐาน
    และการเทียบโอนผลการเรียน   - การตรวจสอบติดตาม   - การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน   - งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ     ประเมินผล       การปฏิบัติราชการ     ข้อมูลสารสนเทศ
    การศึกษา   - การใช้เงิน และ   - วินัยและการรักษาวินัย   - การจัดระบบบริหารและ
- การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ     ผลการดำเนินการ   - การออกจากราชการ     พัฒนาองค์กร
    เทคโนโลยีทางการศึกษา   - การระดมทรัพยากรและ   - งานแฟ้มประวัติและสถิติ   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้     การลงทุนเพื่อการศึกษา       การลา   - การดูแลอาคารสถานที่และ
-  การนิเทศการศึกษา   - การบริหารบัญชี   - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     สภาพแวดล้อม
-  การแนะแนวการศึกษา   - การบริหารการเงิน                 - การจัดทำสมะโนผู้เรียน
-  งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน และ   - การบริหารพัสดุและสินทรัพย์                 - การรับนักเรียน
   การรับนักเรียน   - การจัดระบบการควบคุม                 - ส่งเสริมและประสานงาน
-  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ     ในหน่วยงาน                   การศึกษาในระบบ ภายนอก
   ภายในสถานศึกษา                             ระบบ และตามอัธยาศัย
                           
-  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ                           - งานประสานราชการกับ
   กับสถานศึกษาอื่น                             เขตพื้นที่การศึกษาและ
-  การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่                             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ชุมชน                           - การบริการสาธารณะ
-  การประสานความร่วมมือในการ                           - การประชาสัมพันธ์
   พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                             งานการศึกษา
- การส่งเสริมและสนับสนุนงาน                           - งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร                           - งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
  หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด                                  
  การศึกษา