ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.94 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.09 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.12 KB

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.5 KB

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.41 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(ฉบับที่ 4)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.3 KB

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.39 KB

พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.51 KB

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.66 KB