ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนคลองลานวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 145     หมู่  18   ตำบลคลองน้ำไหล   อำเภอคลองลาน           
จังหวัดกำแพงเพชร   รหัสไปรษณีย์   62180  

โทรศัพท์   0 – 5578 - 6129  

โทรศัพท์มือถือ 0986304756

             
โทรสาร    0-5578-6527

Website :http://klvschool.co.th     

Email klv2554@gmail.com