ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ "ค.ล.ว. ขอโอกาส"
งานการศึกษาทางเลือก
โครงการ "ค.ล.ว. ขอโอกาส"

การศึกษานอกระบบ
     
       เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนคลองลานวิทยา การจัดการเรียนการสอนเน้นนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ จะเรียนในเวลาราชการเป็นบางส่วนขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างครูกับผู้เรียน
 
วัตถุประสงค์
 
       ๑. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       ๒. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและออกกลางคันได้เข้าเรียน  สามารถจบการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
 
เป้าหมาย
 
       ๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนในระบบโรงเรียน ได้เข้าเรียน
       ๒. นักเรียนออกกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ครอบครัว สังคม ได้เข้าเรียน
       ๓. นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการเรียนในระบบทั้งในและนอกเขตบริการได้เข้าเรียน
      
บุคลากรประจำโครงการ
จำนวนนักเรียนจบหลักสูตรตามโครงการ
ตามที่งานการศึกษานอกระบบ โครงการ "ค.ล.ว. ขอโอกาส" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการวัดและประเมินผล ได้มีนักเรียนจบหลักสูตรดังนี้

 • ปีการศึกษา 2552
  จำนวนนักเรียนในโครงการทั้งหมด  41 คน  มีปัญหาด้านต่างๆคือ
 1. การเรียนหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน จำนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ  60.97
 2. ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว ต้องคดี จำนวน   6 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.63
 3. ชู้สาว มีครอบครัว ตั้งครรภ์ จำนวน   8 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.51
 4. เศรษฐกิจของครอบครัว ยากจน จำนวน   2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.87
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา 15 คน
ศึกษาต่อ 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.66
ประกอบอาชีพ   5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 • ปีการศึกษา 2553 
จำนวนนักเรียนในโครงการทั้งหมด  46 คน  มีปัญหาด้านต่างๆคือ
 1. การเรียนหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน จำนวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.08
 2. ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว ต้องคดี จำนวน   4 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.69
 3. ชู้สาว มีครอบครัว ตั้งครรภ์ จำนวน   7 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.21
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา 26 คน
ศึกษาต่อ  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.69
ประกอบอาชีพ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.21 
 • ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียนในโครงการทั้งหมด  32 คน  มีปัญหาด้านต่างๆคือ
 1. การเรียนหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน จำนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ  84.37
 2. ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว ต้องคดี จำนวน   2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.25
 3. ชู้สาว มีครอบครัว ตั้งครรภ์ จำนวน   3 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.37
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา 16 คน
ศึกษาต่อ  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.5
ประกอบอาชีพ  2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 • ปีการศึกษา 2555 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน 8 คน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน 2 คน

รวมนักเรียนที่จบหลักสูตร  10 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

อ้างอิงจาก :งานการศึกษาทางเลือก